נערכים לתשלום מס


כיצד נערך לתשלום מס בארה"ב
מאת גיל פסט, רו"ח – 22/2/2013
כללי
משקיעים הרוכשים נכסים ומבצעים השקעות בנדל"ן בארה"ב נדרשים לדווח ולשלם מס על הכנסותיהם הן בארה"ב והן בישראל. ככלל, לאחר השלמת הדיווח והתשלום בארה"ב, נדרש כל משקיע תושב ישראל להגיש דוח לרשויות המס בישראל הכולל את הכנסותיו ואת המס ששולם בארה"ב ובמידת הצורך לבצע השלמה של תשלום מס בהתאם לשיעורי המס בישראל.
מטרת מאמר זו הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנוגע לפעולות ולצעדים הנדרשים על ידכם בבואכם לדווח ולשלם מס על הכנסותיכם. אין במאמר זה בכדי להחליף התייעצות פרטנית עם מומחי מיסוי כגון יועצי מס, רו"ח, עו"ד וכיו"ב. הרינו ממליצים להיוועץ במומחים רלוונטים לנושא לצורך יעוץ פרטני.

מידע כללי בנושא היבטי המס ניתן למצוא בסקירתנו הכללית באתר.
‫סקירה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לכל המינים בלשון יחיד ו/או רבים.‬

‬משקיעים בעלי ‪SSN‬‫ או ‬‪(ITIN) Tax ID‬
משקיעים אשר הונפק להם בעבר מס מזהה לצורכי מס (ITIN) או שהונפק להם מס' ביטוח לאומי בארה"ב (SSN) על ידי הרשויות האמריקאיות (IRS) אינם נדרשים להגיש בקשה לקבלת מס' מזהה חדש. משקיעים אלה נדרשים להגיש את הדוח על הכנסותיהם לרשויות האמריקאיות (Tax Return) באמצעות הטפסים המתאימים לכך. בהמשך עליהם להמשיך בתהליך הדיווח הרגיל בארץ.

משקיעים ללא ‪(ITIN) Tax ID‬
משקיעים אשר אינם בעלי מס' מזהה (ITIN או SSN), נדרשים להגיש בקשה לקבלת Tax ID) ITIN) עם הגשת הדיווח הראשון לרשויות המס האמריקאיות וזאת ע"י המצאת מסמכים המוכיחים את זהות המשקיע ומעמדו כמשקיע זר.

במהלך השנה האחרונה, חלו שינויים בהליך הגשת הבקשה ל-IRS לצורך קבלת ITIN. מידע בדבר הדרישות ניתן למצוא בכתבה הזאת באתר ה-IRS. יחד עם זאת, לנוחיותכם מובאות להלן עיקרי הדרישות לצורך קבלת ה-ITIN.
מסמכים מקוריים
כחלק משינוי התהליך לקבלת ITIN, דורשות רשויות המס האמריקאיות לקבל מסמכים מקוריים בלבד אשר הונפקו ע"י הרשות המוסמכת להנפיקם במדינת המקור (ישראל). לתשומת ליבכם, ניתן להגיש אך ורק מסמכים מקוריים, לא יתקבלו מסמכים מתורגמים אף אם אושרו בידי נוטריון (בארץ או בארה"ב) ואף אם נחתמו באפוסטיל בבית המשפט.
מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת זהות ומעמד זר:
רשיון נהיגה ישראלי (מקור) – רשיון נהיגה ישראלי (בתוקף) הכולל תמונה ושם באנגלית הינו מסמך מקובל על הרשויות האמריקאיות כמסמך המוכיח זהות בלבד. ניתן להזמין רשיון נהיגה באמצעות האינטרנט באתר משרד התחבורה, במכונות רשיונומט הפרוסות ברחבי הארץ או במוקד הטלפוני של משרד התחבורה. הנפקת הרשיון כרוכה בתשלום אגרה.
תעודת לידה (מקור) – תעודת לידה מקורית (דו לשונית בשפות עברית ואנגלית) אשר ניתן להזמין ממשרד הפנים המעידה על מעמד זר בארה"ב. פרטים אודות אופן הנפקת התעודה ניתן למצוא באתר משרד הפנים. לתשומת ליבכם, קיימים מקרים בהם לא ניתן להזמין את תעודת הלידה באמצעות אתר האינטרנט, אלא לשלוח בקשה בכתב, בפקס או בדואר אלקטרוני ולעיתים אף נדרש להתייצב בסניף משרד הפנים באופן אישי.

מנסיוננו, מי שנולד לפני שנת 1980 ייתכן וייתקל בפרטים חסרים בתעודת הלידה שתונפק עקב חוסר בנתונים במשרד הפנים (למשל: מקום לידה, מספר זהות, שם משפחת אבי האם וכיו"ב). הנפקת התעודה אינה כרוכה בתשלום כלשהוא בדרך כלל.
משקיע שלא נולד בישראל, אינו יכול לקבל תעודת לידה ממשרד הפנים ולפיכך נדרש להמציא תעודת אזרחות כמפורט בהמשך.
תעודה המעידה על אזרחות ישראלית – תעודה המעידה על אזרחות ישראלית (דו לשונית בשפות עברית ואנגלית) אשר ניתן להזמין ממשרד הפנים והמעידה על מעמד זר בארה"ב. פרטים אודות אופן הנפקת התעודה ניתן למצוא באתר משרד הפנים. לתשומת ליבכם כי לצורך הזמנת תעודה זו קיימת חובה להתייצב בסניף משרד הפנים באופן אישי ולא ניתן להזמינה באמצעות האינטרנט. הנפקת התעודה כרוכה בתשלום אגרה.
הערות לעניין מסמכי הוכחת זהות ומעמד זר:-
שליחת דרכונים – כעקרון, ניתן להגיש לרשויות המס האמריקאיות דרכון ישראלי מקורי המהווה את המסמך היחיד העומד בפני עצמו ושאינו דורש הגשת מסמך נוסף. יחד עם זאת, שליחת דרכון לרשויות המס בארה"ב אינה מומלצת בדרך כלל מאחר והליך זה עשוי לארוך זמן (מס' חודשים) בהם נותר האדם ללא דרכון. יחד עם זאת, ניתן להעביר את הדרכון באמצעותנו לעיונו של רו״ח אמריקאי ולאחר מכן לקבלו בחזרה. כמו כן, ניתן לבצע את התהליך באמצעות סוכנים מורשים מטעם רשויות המס האמריקאיות בישראל, השירות כרוך בתשלום.
הכנת מסמכים – מומלץ להיערך לקבלת המסמכים הנדרשים מהרשויות השונות מבעוד מועד ולא להשאיר את הטיפול בכך "לרגע האחרון" וזאת למקרה בו חל עיכוב בקבלת מסמך כלשהוא.

הליך הגשת הדוח בארה"ב
בכדי להגיש דוחות מס בארה"ב, בד"כ מומלץ להיעזר ברו"ח אשר ימלא את הטפסים בהתאם לדרישות רשויות המס. הדיווח השנתי כולל הכנת דוח של חברות דרכן מבוצעות ההשקעות (LLC) וכן דוח אישי של המשקיע.
על מנת שרו"ח יוכל להכין את הדוח יש להמציא עבורו מסמכים ונתונים כלהלן:
מסמכי רכישה של נכסים שנרכשו במהלך השנה, פירוט סכומים ששולמו בגין רכישת הנכסים כולל עמלות והוצאות שונות וכן יעוד הרכישה (השכרה, שיפוץ ומכירה וכיו"ב).
מסמכי מכירה של נכסים שנמכרו במהלך השנה ופירוט סכומים ששולמו במסגרת מכירת הנכסים כולל עמלות והוצאות שונות.
מסמכי אישור על תשלומים של ריבית ו/או רווחים מני"ע (אם קיימים) בבנקים בארה"ב.
במקרים בהם מוחזקים נכסים המושכרים לדיירים, יש לקבל את דוחות חברת הניהול הכוללים הכנסות והוצאות בגין הנכסים במהלך השנה.
הוצאות אישיות הקשורות בפעילות ההשקעה כגון טיסות לארה"ב, הוצאות שהייה כגון מלונות, ארוחות וכיו"ב (אש"ל), תשלומים בארץ וכו'.
ראוי לציין כי בהיעדר בקשת דחייה, המועד האחרון להגשת דוחות המס בארה"ב הנו 15 באפריל. מומלץ להיערך לכך מראש ולשלוח את המסמכים בזמן. יחד עם זאת, במידת הצורך ניתן להגיש בקשה להארכת מועד ההגשה אם כי יש לקחת בחשבון כי דחיית מועד ההגשה עשויה לגרור אחריה דחייה בטיפול בדוחות מצד רשויות המס האמריקאיות.
על מנת להקל עליכם בבואכם להגיש את הדוח השנתי, מומלץ לבצע מעקב אחר ההוצאות וההכנסות הכרוכות בהשקעותיכם ולהגישם בטבלה מסודרת לרו"ח בבוא העת. למעוניינים בכך חברתנו מציעה לעקוב אחר השקעותיכם במהלך השנה, לפרטים נוספים, הינכם מוזמנים ליצור קשר עימנו.
משקיע ללא מס' מזהה בארה"ב המגיש לראשונה דוח בארה"ב יגיש בנוסף לנתוני ההוצאות וההכנסות, גם טפסי בקשה לקבלת מספר מזהה וכן את מסמכי הזיהוי הנזכרים לעיל.
חברתנו משתפת פעולה עם רו"ח אמריקאים אשר ניתן להיעזר בשירותיהם, ניתן ליצור עימנו קשר לקבלת פרטים נוספים. יחד עם זאת, כמובן שכל משקיע רשאי להיעזר בכל רו"ח אחר שהוא מוצא לנכון לפנות אליו.

הליך הגשת הדוח בישראל
לאחר סיום הליך הדיווח בארה"ב ותשלום המס, נדרשים תושבי ישראל לדווח על הכנסותיהם בחו"ל ובמידת הצורך להשלים תשלומי מס בהתאם לדיני ושיעורי המס בארץ. חברתנו משתפת פעולה עם רו"ח ישראלים בארץ אשר ניתן להיעזר בשירותיהם, לפרטים נוספים ניתן ליצור עימנו קשר.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.