מילון מושגים


המונח באנגליתהפירוש בעבריתתאור
Agentנציג / איש מכירותאיש מכירות בעל הסמכה לייצג או לפעול בשם צד ג' (למשל מוכר או קונה). ההסמכה מוענקת לסוכן ע"י המדינה בה הוא עובד אך הוא אינו יוכל לעבוד באופן עצמאי, אלא חייב לעבוד אצל ברוקר נדל"ן.
Appraiserשמאיבעל מקצוע המשמש לצורך הערכת שווי הוגן של נכסי נדל"ן (Appraisal).
Assessorמעריך שווישמאי מטעם המדינה המשמש לקביעת ערכם של נכסי נדל"ן לצורכי קביעת גובה מס הרכוש מקומי.
Attorney in Factמיופה כחאדם המוסמך לפעול בשמו של אחר לאחר שקיבל ייפוי-כח חתום לנושא מסוים או ייפוי כח כללי לייצג את החותם בבצוע עסקאות וכיו"ב.
Auctionמכרזהליך בו נכס נדל"ן מוצע למכירה באמצעות הזמנה להציע הצעות לרכישתו. הליכי המכרז שונים ממדינה למדינה ובד"כ רכישת נכס במכרז מבוצעת במצבו הקיים ללא אפשרות בחינה של מצבו הפיזי ו/או המשפטי.
Binderהסכם מחייבהסכם לרכישת נכס נדל"ן הכולל את הפרטים המהותיים בעסקה לרבות גובה דמי קדימה (דמי רצינות) המשולמים בד"כ לאחר החתימה למוכר ע"י הקונה.
Brokerמתווךמתווך המוסמך ע"י המדינה בה הוא עובד, יכול לעבוד תחת חברת תיווך אחרת או לפתוח משרד תיווך עצמאי ולהעסיק סוכנים או אנשי מכירות לצורך ביצוע עסקאות בין קונים ומוכרים. פרסומים של נכסים מתבצעים על שם המתווך ולא על שם הסוכנים. המתווך נושא ברוב האחריות בביצוע עסקאות.
Buyer's Agentסוכן רוכשיםברוקר או סוכן נדל"ן המייצג רוכשים באופן בלעדי בעסקאות רכישה אשר חלה לגביו אחריות כלפי הרוכש.
Certificate of Occupancyאשור כשירות למגוריםאשור מהרשות המוניציפלית לכשירות נכס למגורים הניתן בסיום הקמת נכס חדש או שיפוץ נכס קיים (בדומה לטופס 4 בישראל)
Closingסגירת חוזהמעמד בו הצדדים משלימים את העסקה ע"י חתימה על כל המסמכים הנדרשים להעברת הבעלות לרוכש והעברת תשלום לנאמן העסקה ע"י הרוכש. בד"כ מועד סגירת החוזה מצוין בהסכם מחייב שנחתם בין הצדדים.
Closing Costsעלויות סגירהעלויות המתלוות למעמד סגירת החוזה בהם נושאים הצדדים כגון הוצאות משפטיות, דמי תיווך, אגרות ומיסי העברה וכיו"ב.
Contributionדמי השתתפותסכום הנקבע בהסכם המחייב המשולם ע"י צד אחד כהשתתפות בהוצאות העסקה החלות על הצד האחר.
Deedשטר מכרמסמך העברת הבעלות הנכס הכולל את זהות המוכר והקונה וכן את תיאור הנכס.
Earnest Moneyדמי קדימהסכום כסף המשולם ע"י הרוכש כדמי רצינות בעת חתימת הסכם מחייב. דמי הקדימה מהווים חלק מהתשלום עבור הנכס ומנוכים מסכום הרכישה הכולל במעמד הסגירה.
Escrow (Escrow Agent)נאמנות (נאמן)שרות ניטראלי הניתן לצדדים בעסקה לצורך החזקת כספים (נכסים) של צד אחד בנאמנות עד למילוי התחייבויותיו של הצד האחר, קיומם של תנאים מסוימים או מתן הוראות בהתאם להסכם בין הצדדים.
Escrow Account (Trust Account)חשבון נאמנותחשבון אצל עו"ד, חברה לנאמנויות, ברוקר או סוכן נדל"ן בו מופקדים כספי העסקה עד להשלמתה (מעמד הסגירה), לאחריה מועברים הכספים לגורמים הזכאים להם בהתאם למסמכי הסגירה (מעין מסלקה של העסקה).
Estateעזבוןהנכסים המצויים ברשותו (בעלותו) של אדם בעת פטירתו חו"ח.
Estate Taxמס עזבוןמס המוטל על עזבונו של אדם בעת פטירתו.
Foreclosureעיקולהליך בו כתוצאה מאי עמידת בעל נכס בתשלומי משכנתא (הלוואה), תופס המלווה (בנק או גוף פיננסי אחר) את הנכס מידי בעליו ומוציאו למכירה.
Hard Money Loanהלוואה קשיחההלוואות הניתנות בד"כ לתקופות קצרות לצורך מימון רכישה לזמן קצר והמאופיינות בד"כ בעלויות גבוהות (ריבית ועמלות). נלקחות לצרכי גישור למס' חודשים או עד לקבת סכום כסף או הלוואה אחרת.
HOAועד שכונתיארגון/ועד בניין או שכונה הקובע ואוכף את החוקים והתנאים החלים על הנכסים במתחם עליו הוא אמון. הארגון גובה דמי ועד חודשיים או שנתיים לצורך תחזוקת השטחים המשותפים
HUD-1מסמך סגירהטופס סטנדרטי מאת רשות הדיור האמריקאית המפרט את התשלומים והוצאות הסגירה הכרוכים במעמד סגירת עסקה ותחולתם על כל אחד מהצדדים השונים לעסקה לרבות פרעון הלוואה, ביטח זכויות, שכ"ט עו"ד, דמי תיווך, הוצאות ששולמו מראש עבור מיסי רכוש, חובות שמשולמים במעמד העיסקה וכיו"ב.
Joint Ventureיוזמה משותפתהסכם לפיו מספר אנשים ו/או חברות משתתפים בהשקעה מסויימת ומתחלקים בהתאם לתנאי ההסכם שנחתם על ידם.
LLCחברה בע"מצורת התאגדות היברידית המשלבת מאפיינים של חברה ושותפות כך שהשותפים (המחזיקים) בה אינם נושאים בהתחייבויות החברה באופן אישי ומנגד יכולים לבחור לראות בחברה כחברה שקופה לצרכי מס.
Mortgageמשכנתאהלוואה הניתנת לצורך רכישת נכס ו/או השבחתו כנגד שיעבודו למלווה
Property Managerמנהל נכסיםמנהל הנכס מטעם הבעלים המספק שירותי ניהול כגון שיווק, בחירת (סינון) דיירים, השכרה, גבייה, תחזוקה ותיקונים תמורת דמי ניהול קבועים בתוספת הוצאות תחזוקה מעת לעת.
Property Taxמס רכוש / ארנונהמס המשולם ע"י בעלים של נכס בהתאם לערכו הנקבע ע"י שמאי מטעם הרשות המקומית. קיימים איזורים בהם משולם מס רכוש למחוז בלבד בעוד באחרים בנוסף משולם גם מס רכוש לעירייה המקומית.
REOנכס שעוקלבית או נכס נדל"ן אחר בבעלות הבנק לאחר שסיים את הליך העיקול אך לא נמכר לצד ג' במסגרת מכרז.
Realtorסוכן נדל"ןבעל מקצוע החבר באיגוד הסוכנים הלאומי (NAR) ויכול להיות איש מכירות, נציג, מתווך, מנהל נכסים, שמאי וכיו"ב. חברים באיגוד חייבים לפעול על פי כללי האתיקה של האיגוד בהתאם לעיסוקם.
Short Saleמכירה קצרהמכירה של בית (נכס) או של משכנתא על נכס במחיר הנמוך מגובה המשכנתא על הנכס בהסכמה הדדדית של הבעלים והמלווה כחלופה לעיקול הנכס. בהליך זה נחסכים למלווה הוצאות הכרוכות בהליך העיקול ואילו הלווה (הבעלים) נמנע מהכתמת דוח האשראי שלו ומפגיעה ביכולתו ללוות בעתיד. רכישה בהליך זה אורכת בד"כ מספר חודשים עד להסכמת כל הגורמים למכירה.
Titleזכויותמסמך המפרט את הזכויות (בעלות) בנכס לרבות שיעבודים, התחייבויות, חובות, תביעות וכיו"ב אשר רובצים על הנכס (והזכויות). קיימות חברות ו/או עו"ד המתמחים בבדיקת הזכויות ושחרורן מכל חוב ו/או תביעה לקראת סגירת עסקת רכישה (Clear & Free Title).
Title Insuranceביטוח זכויותביטוח של זכויות הרוכש (והמלווה) בנכס בפני פגמים משפטיים בזכויות הנרכשות וכן מפני תביעות או דרישות תשלום המתעוררות לאחר הרכישה אשר מקורן טרום הרכישה ואשר לא נתגלו ולא הוסדרו בתהליך הרכישה במסגרת בדיקת הזכויות (למשל: חוב ישן לועד שכונה, חוב מיסי עירייה)
Title Search / Examבדיקת זכויותבדיקת הזכויות בנכס לרבות היות המוכר הבעלים החוקי, קיומם של שיעבודים, חובות וכיו"ב הרובצים על הנכס. קיימות מדינות בהן שירות זה ניתן ע"י משרדי עו"ד.
Transfer Taxמס העברהמס המשולם בעת רכישת נכס למדינה בה הנכס מצוי.
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.